นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-3 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วเท่านั้น

 

กรณีเปลี่ยนคืนสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า เช่นสินค้าไม่ตรงกันกับที่สั่งซื้อ  สินค้ามีการจัดส่งผิดพลาดจากต้นทาง    เงื่อนไขการรับเปลี่ยนคืนสินค้าข้างต้น โดยสินค้าที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย กล่าวคือ อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังปิดสนิท ไม่มีการแกะผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน  ยังคงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมให้ส่งสินค้าทั้งหมดคืนมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน บริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างเปลี่ยนคืนสินค้า    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในทุกกรณี  

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ***

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

กรณีสั่งซื้อสินค้า หากไม่มีการชำระเข้ามาภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกออเดอร์ให้อัตโนมัติ

กรณีสั่งซื้อสินค้าและแจ้งโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี